Privacy verklaring

Westkapels Amateur Theater

PRIVACY VERKLARING van het Westkapels Amateur Theater

 

Als feitelijke vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

            Westkapels Amateur Theater

            Damse Steenweg 90

            8380 Duzele

            info@toneel-wat.be

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige medewerkers  van de vereniging en personen die belangstelling tonen of toonden voor onze voorstellingen.

           

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

 

Uw persoonsgegevens worden door het Westkapels Amateur Theater verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

Versturen van informatie en afspraken zodat medewerkers op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de organisatie (gerechtvaardigd belang)

Versturen van de flyer en nieuwsbrieven ter promotie van onze volgende productie (toestemming)

Reservatiebevestigingen voor personen die kaarten online bestellen voor het bijwonen van een voorstelling (gerechtvaardigd belang)

Persoonsgegevens van medewerkers van de vereniging worden gebruikt voor de individuele verzekering van het lid (BA, rechtsbijstand en ongevallen)

 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming te annuleren.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

Naam

Mailadres

Adres

Telefoonnummer

Aantal gereserveerde kaarten

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en filmpjes

 

Medewerkers, leden, acteurs, en actrices van het Westkapels Amateur Theater kunnen tijdens voorstellingen gefotografeerd of gefilmd worden (gerichte beelden) voor sfeerbeelden die kunnen worden gebruikt voor onze verenigingsblad (beter gekend als onze nieuws flash) of onze website (en soms per toeval niet gerichte beelden van publiek)

 

Bewaartermijn

 

Het Westkapels Amateur Theater bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Het Westkapels Amateur Theaterverbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 8jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking)

 

Beveiliging van de gegevens

 

Alle informatie behandelen we op een vertrouwelijke manier.

Elke computer is beveiligd met een paswoord en is niet toegankelijk voor derden.

 

Elk lek dat wordt vastgesteld, wordt binnen een redelijke termijn doorgegeven aan de instanties.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

 

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

 

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kunt u bezwaar(verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

            commission@privacycommission.be

           

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

 

Het Westkapels Amateur Theater kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


CONTACT DETAILS

info@toneel-wat.be

Volgende productie


van mijn erf


17, 18 en 19 september 2020

in het Parochiaal centrum te Westkapelle

 

 


© Copyright. All Rights Reserved.